Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES
1.1 Gebruiker Algemene voorwaarden, nader te noemen: Giraffa B.V.
1.2 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Giraffa B.V en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.3 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Giraffa B.V uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder deze ondermeer maar niet uitsluitend verstaan, het in opdracht aannemen en uitvoeren van flagstoneswerkzaamheden t.b.v. wanden en vloeren, alsmede flagstones en natuursteen, dit alles in ruimste zin van het woord, zowel bedrijven, particulieren en instellingen.
1.4 Meerwerk: Onder meerwerk wordt verstaan al het werk wat voortvloeit uit eventuele gebreken die niet waren te voorzien bij het aannemen van de opdracht, maar die onvermijdelijk zijn om een opdracht naar eer en geweten uit te voeren.
1.5 Extra werk: Onder extra wordt verstaan wat tijdens de opdracht op verzoek van opdrachtgever nog extra uitgevoerd dient te worden. Extra werk dient dus als een op zich staande opdracht te worden gezien en derhalve dient er een getekende opdracht door opdrachtgever te worden verstrekt, tenzij dit om praktische en/of spoedeisende redenen niet mogelijk is, volstaat een opdrachtbevestiging van de zijne van Giraffa B.V. 1.6 Opdrachten: Opdrachten kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden verstrekt.

2. OPDRACHTEN
2.1 Indien een opdracht schriftelijk door opdrachtgever is bevestigd bindt dit opdrachtgever. Giraffa B.V is pas gebonden aan een opdracht door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Giraffa B.V kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.2 De door opdrachtgever na het verstreken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Giraffa B.V ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Giraffa B.V zijn bevestigd.
2.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan Giraffa B.V alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten vergoeden.
2.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welk aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden aan opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
3.1 Een offerte c.q. aanbieding bint Giraffa B.V niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.
3.2De door Giraffa B.V gemaakte offertes c.q. aanbiedingen zijn verblijvend en gescheiden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Giraffa B.V om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum of is naar datum bepaalbaar. Offertes c.q. aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 (dertig) dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.3 De prijzen in de offertes c.q. aanbiedingen zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden en/of omschrijving en werkzaamheden alles wat niet in de offerte wordt omschreven wordt gezien als meerwerk c.q. extra werk en zal aan opdrachtgever separaat worden berekend.
3.4 De overeenkomst komt tot stand door tijdige schriftelijke aanvaardingdoor de wederpartij van Giraffa B.V of indien na een mondelinge opdracht door Giraffa B.V feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de werkzaamheden.
3.5 Alle door Giraffa B.V opgegeven prijzen zijn exclusief BTW voor ondernemers en inclusief BTW voor particulieren, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.6 Indien de uitvoering van een opdracht, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan Giraffa B.V wordt opgedragen, is opdrachtgever verplicht de offerte, compleet met alle daarbij behorende stukken binnen acht dagen e-mailen of per post terug te zenden.

4. BETALINGEN
4.1 Indien de uitvoering van een opdracht zicht uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Giraffa B.V daarvoor in aanmerking komt, kan zij betalingen c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen.
4.2 Flagstones levering 50% bij opdracht en 50% 3 werkdagen voor levering. Arbeid/werkzaamheden 30% bij opdracht, 50% bij het helft van afgemaakte werkzaamheden, 20% bij de oplevering. Betalingstermijn 8 dagen na de factuur datum.

5. KLACHTEN EN GARANTIES
5.1 Klachten zijn slechts schriftelijk na uitvoering van de opdracht mogelijk
5.2 Opdrachtgever zal voor onderzoek van een klacht alle mogelijke mede werking verlenen, om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.
5.3 Meer verplichtingen dan voorvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Giraffa B.V niet , met name zal Giraffa B.V in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade of andere gevolgschade, die mocht ontstaan door niet juiste, of niet tijdige uitvoering van de opdracht.
5.5 UITSLUITINGEN VAN GARANTIES:
– Onjuist onderhoud
– Onjuist gebruik
– Abnormale milieuverontreinigingen, welke inhouden doch zich niet beperken tot dampen en/of chemicalien.
– Zouthoudende atmosfeer of elk ander contact met zout water.
– Buitensporige temperaturen, welke niet worden veroorzaakt door het klimaat.
– Gebreken van bouwkundige aard, waaronder begrepen werking van de constructie en/of verlies van samenhang van de ondergrond.

6. AANSPRAKELIJKHEID
6.1 Giraffa B.V draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen.
6.2 In geen geval aanvaardt Giraffa B.V aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.

7. WIJZIGINGEN IN HET WERK EN OMSTANDIGHEDEN
7.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer of minderwerk als: • Er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek • De door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

8. OMVANG VAN HET WERK EN AANVULLENDE VOORWAARDEN
8.1 Opdrachtgever moer ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijke zijn om het werk uit te voeren tijdig en met de juiste inhoud verkregen zijn.
8.2 De opdrachtgever verplicht zich vrije toegang c.q. doorgang te verlenen ten behoeven van de te verrichten werkzaamheden. Opdrachtgever verplicht zich al het restmateriaal zelf af te voeren, ten zijn anders is overgekomen. 8.3 Indien Giraffa B.V werkzaamheden als onderaannemer uitvoert dient Giraffa B.V zorg te dragen voor afvalcontainers welke geschikt zijn voor het scheiden van afval en/of restmateriaal. Particulieren dienen zelf zorg te dragen voor het afvoeren van rest materiaal, tenzij ander is overeengekomen.